Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing

Als uw plan niet direct in het bestemmingsplan is toegestaan kan soms toch met een omgevingsvergunning toestemming worden verleend. Ook kan in een bestemminsplan een wijzigingsmogelijkheid zijn opgenomen (ook wel de binnenplanse procedure genoemd). Voorwaarde is dan wel dat dit gepaard gaat met een “goede ruimtelijke ordening”, hiervoor moet dan een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. Als uw plan helemaal niet binnen het bestemmingsplan past is moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Dit wordt vaak een “postzegel-plan” genoemd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de buitenplanse procedure. Er moet dan een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld waarbij tevens een ruimtelijke onderbouwing moet worden opgesteld, hier ook wel “toelichting” genoemd.

De ruimtelijke onderbouwing maakt duidelijk of uw plan haalbaar is vanuit ruimtelijk oogpunt en of uw plan past binnen het beleid, uw plan voldoet aan de (milieu)regelgeving (geluid, lucht, bodem, enz.) en de regelgeving met betrekking tot overige omgevingsaspecten zoals cultuurhistorie en flora-fauna.

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen. Waarbij wij tevens in staat om de meest voorkomende milieuonderzoeken zoals een geuronderzoek en een onderzoek bedrijven & milieuzonering uit te voeren. Samen met de gemeente wordt bepaald welke overige onderzoeken relevant zijn.