Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan beschrijft wat en waar bepaalde activiteiten zijn toegestaan. Een bestemmingsplan vormt een toetsingskader voor aanvragen om omgevingsvergunningen en is daarmee essentieel om de bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden van een locatie te bepalen. Een omgevingsvergunning is vaak nodig om uw plan te realiseren of het gebruik van bepaalde gebouwen te veranderen. Het opstellen van een bestemmingsplan is specialistisch werk. De wetgeving stelt eisen aan het opstellen van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit een:

  • Toelichting: dit is de ruimtelijke onderbouwing, inclusief bijbehorende milieuonderzoeken, die bepaald of het plan voldoet aan een “goede ruimtelijke ordening”;

  • Verbeelding: een plankaart van het afgebakende plangebied waarop de bestemmingen zijn aangegeven;

  • Regels: per bestemming wordt aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden. Ook geven de regels mogelijke wijzigings- en/of afwijkingsmogelijkheden binnen het bestemmingsplan weer.

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen. Waarbij wij tevens in staat om de meest voorkomende milieuonderzoeken zoals een geuronderzoek en een onderzoek bedrijven & milieuzonering uit te voeren.